آستین بدن

برچسب بدن آستین، ایجاد یک منطقه گسترده ای از استفاده از این محصول به ارائه اثر مورد نظر به رنگ های قابل توجه و طرح داده می شود. رطوبت، آب، روغن و گرد و غبار عنوان بی ریا، کند تاثیر بصری خود را از دست نمی. آستین بدن در تولید PVC، PET و OPS فیلم استفاده می شود. fa-IR

BODY SLEEVE

Body Sleeve labels, creating a wide area of use of the product to provide the desired effect to be given striking colors and designs. Body Sleeve labels, creating a wide area of use of the product to provide the desired effect to be given striking colors and designs. Moisture, water, oil and dust as unaffected, does not lose its visual impact. Body Sleeve in the production of PVC, PET and OPS films are used

FTK Etiket & Ambalaj

Fabrika Akçaburgaz Mah. 3038. Sokak No: 9 3456 Esenyurt / İstanbul Ambalaj Bölümü Selahattin Eyyubi Mah. 1623 Sk. No:1 Esenyurt / İstanbul Phone:0212 698 9820 e-mail:info@ftkambalaj.com.tr
© 2020 FTK Etiket & Ambalaj